Sunday, May 16, 2010

ရာသီဥတုသည္ ေတာေတာင္ကို မွီခုိ၏

အဟမ္း.. ဘေလာ့ဂ္ေရးရွိက ဘေလာ့ဂ္ရအံ့……..

ျမန္မာျပည္တလႊား ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈ ျပသနာအေၾကာင္း သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ေနရာတုိင္းမွာ ေတြ႕ လာရ၏။ ဥတုရာသီ ေတာကိုမွီ ဟူေသာ ေရွးစကားႏွင့္အညီ သစ္ပင္၀ါးပင္မ်ား ပ်က္သုန္းျခင္းက ရာသီဥတု မွီခုိရန္ ေနရာ မရွိျဖစ္ရေလၿပီ။ ဤကား လူသားတုိ႔ သတိခ်ပ္ရန္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။


ယခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းရွိ ကၽြန္ေတာ့္၏ဇာတိေျမ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းကုိ အထူး သတိရမိ၏။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသားပါဟု ေျပာရန္ပင္ ခပ္ရွက္ရွက္ျဖစ္ေန၏။ အေၾကာင္းမူ ကၽြန္ ေတာ္ ၏ ေဒသႏၱရ၊ ဘာသႏၱရ ဗဟုသုတ နည္းပါးမႈ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ သိသေလာက္ျဖင့္ ေရးခ်င္ စမ္း၏။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေႏြရာသီတြင္ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕၍ ေသာက္သံုးေရရွားပါ၏။ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ အ၀ီစိတြင္း တူးေဖၚႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္စဥ္ေခ်ာင္း ေဘးရြာ တန္းရွည္ရြာမ်ား (လက္ပန္က်င္း၊ လယ္ႀကီး၊ ေပါက္ေတာ၊ ေညာင္ပင္သာ၊ အိမ္အုိ၊ စည္းကန္၊ မံုကန္း၊ သရက္ေတာ၊ ေခ်ာင္းခ်ား၊ စည္သာ၊ ေအာင္ပေဒသာ၊ မန္က်ီးကုန္း၊ တေတာဦး) အ၀ီစီတြင္း တူရန္လြယ္ကူ၏။ အနည္းဆံုး ေပ ၁၀၀ ဆုိလွ်င္ ေသာက္ေရသန္႔ရ၏။ ၾကက္ေမာက္ေတာင္ဆည္၊ မုန္ငန္းဆည္ - ဆည္ေရ ေေသာက္ ဧရိယာအတြင္းရွိေသာ ရြာမ်ားျဖစ္၍ လယ္လုပ္ငန္း၊ ကုိင္းလုပ္ငန္း၊ ယာလုပ္ငန္ မ်ားျဖင့္ စည္ပင္၏။


အ၀ီစိတြင္းတူေဖၚရန္ ခက္ခဲ နက္နဲေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေႏြအခါ ေသာက္သံုးေရရွားပါ၏။ ေႏြရာသီ ေရရွားခ်ိန္တြင္ “ေရတစ္ျမဴ သားအဖ ေလးေယာက္ခ်ိဳးတာ မြန္းသြားသည္” ဟုပင္ အဆိုရွိ၏။ အခ်ိဳ႔ ရြာမ်ားတြင္ မုိးအခါက စုေဆာင္းထားေသာ ကန္ေရကုိ ေခၽြတာ သံုးဆြဲရ၏။ အခ်ိဳ႕မွာမူ စမ္းေရကုိ သာ အားကိုထားရ၏။ ကၽြန္ေတာ္သိေသာ ေႏြအခါ ေရရွားတတ္ေသာ ရြာမ်ားမွာ အိုင္မင္း၊ လြန္ပင္ကုန္း၊ ဟင္းခြက္အိုင္၊ ရလု၊ ေပါက္သစ္၊ မဲတီး၊ စမ္းၿမိဳင္ေအး စသည္ရြာမ်ားျဖစ္၏။ ေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေႏြအခါ ေရရွာျခင္းလုပ္ငန္းကုိသာ အားစိုက္လုပ္ရ၏။ စိမ့္စမ္းအိုင္ မ်ားတြင္ ေန႔ေရာညပါ ေစာင့္ဆုိင္း ခပ္ယူ ရ၏။ တရံတခါတြင္ ေရအတြက္ ခုိက္ရန္မ်ားလဲျဖစ္ရတတ္၏။


ထို႔အျပင္ လူစုကာ ေျခာက္ခန္းသြားေသာ ကန္မ်ား ေဘာင္တင္ျခင္း၊ ကန္တူးေဖၚျခင္းမ်ား မုိးမက်မွီ ျပင္ ဆင္ရျပန္သည္။ ကန္ေဘာင္တူးျခင္း ေရကူ ေရလြဲမ်ားထားျခင္းမွာ ခန္႔မွန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တခါတရံတြင္ မုိးရာသီ မုိးေရႀကီးကာ ဆည္ေဘာင္ က်ိဳးေပါက္မႈ မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔ ဆည္ ေဘာင္က်ိဳးေပါက္ခဲ့ပါက ေႏြအခါ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ လံုး၀ ရွားသြားမည္ျဖစ္သည္။


ေႏြအခါ ေသာက္သံုးေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ား ပံုမွန္အေျခေနတြင္ လူေရာ တရိစာၦန္ပါ ကန္ေရႏွင့္ စိမ့္စမ္းေရ ေခၽြတာသံုးကာ မုိးရာသီ မုိးေရျဖင့္ အသက္ဆက္ လည္ပတ္ၾကသည္။ ယခုၾကားသိေနရေသာ ျမန္ျပည္တလႊား ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ျပသနာသည္ မုိးဦးက် ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ မုိးဦးက် ဘာေၾကာင့္ေနာက္က်ရသနည္း။ သႀကၤန္အခါက မုိးဘာေၾကာင့္ မရြာရသနည္း။ စေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာသီဥတုစူးစမ္းေလ့လာသူတုိ႔သာလွ်င့္ ျပည္စံုစြာ တင္ျမႏိုင္လိမ္မည္။ ကၽြန္ုပ္ကား မ၀ံ့။


လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လက္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေရအလွဴ ေပးေ၀ျခင္းသာ အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ တစ္ဆက္တည္းပင္ ရာသီဥတုသည္ ေတာေတာင္ကိုမွီခုိေၾကာင္း ပညာေပးခဲ့လွ်င္ ပုိ၍ ေကာင္း မည္ျဖစ္သည္။

ဆန္း၀င္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)