Tuesday, February 14, 2012

A villager Farmer

my native (kyaukpadaung)

farm at my native (kyaukpadaung)

kyaukpadaung

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရး


ဤစာ ေရးသားခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပည္ပႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တုိင္းျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ Eleven Media မွ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ဖတ္ရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းခြင္မွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ေရးသားမွ်ေဝလုိသည္။ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း ကဲ့သို႔ေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မစိမ္းလွေပ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုျဖစ္ေသာ Keppel group ၏ လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျမင္ေတြ႕ ထိေတြ႕ေနရေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားအား ျပည္တြင္း စာဖတ္သူတုိ႔ သိရွိေစရန္ ေရးသားမွ်ေဝ လုိက္ပါသည္။

ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထားေသာ ကုမၼဏီသည္ တာဝန္လြန္ႀကီး၏။ တာဝန္ယူရသည့္ အပိုင္းမ်ားစြာရွိ၏။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ တတ္သိ နားလည္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ အလုပ္သမားမ်ား၊ စက္ပစၥည္း မ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေရး လုပ္ေဆာင္ရသည္။ အလုပ္ရွင္မွ လုိအပ္သည္မ်ား တာဝန္ယူ ျဖည့္ဆည္း ေပးရ သည္။ ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လမ္း တံတား စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္မလုပ္ ခဲ့ဖူးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ကိုင္ ေနရေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းရွိ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ဗဟုသုအျဖစ္ မွ်ေဝလုိပါသည္။

ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ ပိုင္ဆုိင္သူသည္ ေအာက္ပါ အေျခေနမ်ားအား တာဝန္ယူ ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။

၁။ လူဦးေရ ထူထပ္မႈ။ ။ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္၊ စက္ရံု အလုပ္ရံု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူဦးေရ ထူထပ္စြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခေန တစ္ခု ျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာတည္း၌ လူဦးေရ မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း (သုိ႔) ေနထုိင္ေစျခင္းေၾကာင့္ (ေအာက္စီဂ်င္ မလံုေလာက္ျခင္း) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ ရွိလာနုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မလုိအပ္ဘဲ အလုပ္သမားမ်ားအား ထူထပ္စြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

၂။ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္မႈ။ ။ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္ သမား မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာသည္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ရန္ လုိအပ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာ လုပ္ကိုင္ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရွိရန္ သဘာဝအေလွ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ စက္ပစၥည္း အကုိညီ မ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ရန္ Blower Vent, Exhaust Vent မ်ားထားရွိေပးရမည္။ သုိ႔မွသာ လုပ္ငန္းခြင္သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ကာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေရရွည္ လုပ္ကိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ ေပမည္။

၃။ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာရရွိမႈ။ ။ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာသည္ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာ ရရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သဘာဝ အလင္းေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္မီး အလင္းေရာင္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားရမည္။ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာရရွိမွ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား တေနရာမွ တေနရာသို႔ သြားလာ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမည္ ျဖစ္သည္။

၄။ တုန္ခါမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။ ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စြမ္းအားျမင့္ အင္ဂ်င္စက္မ်ား အသံုးျပဳရ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တုန္ခါမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ လြန္ကဲစြာ တုန္ခါမႈေၾကာင့္ လူသုိ႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမႈအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ တုန္ခါေသာ စက္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ လုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ လူ၏ခႏၱာကုိယ္တြင္း ဖြဲ႕စည္းမႈအား အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဆူညံေသာ အသံမ်ား ျဖစ္ေစေသာ အင္ဂ်င္၊ ဂ်င္နေရတာစက္မ်ားအား အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ ဆူညံေသာ အသံမ်ားေၾကာင့္ နား အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေစနုိင္သည္။

၅။ အပူဒဏ္ အေအးဒဏ္ အကာကြယ္ပစၥည္းမ်ား။ ။ပူေသာ ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရန္၊ ေအးေသာ ပစၥည္းမ်ား ကုိင္တြယ္ရန္၊ အဆိသင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာ အကာကြယ္ပစၥည္းမ်ား ထားရွိေပးရမည္။ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳ နုိင္ရန္ သင္တန္းေပးရန္ အလုပ္ရွင္တြင္ တာဝန္ရွိသည္။

၆။ အိမ္သာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား။ ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ သင့္တင္ေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား လံုေလာက္စြာ ထားရွိေပးရမည္။ ၄င္းသန္႔စင္ခန္း မ်ားအား သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ ေန႔စဥ္ ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အညစ္ေၾကး စြန္႔ပစ္မႈ ေကာင္းမြန္ေသာ သန္႔စင္ခန္းမွာ ရွိမွသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဝမ္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရး ျပသနာမ်ား မွ ကင္းေဝး မည္။

၇။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား။ ။ လုပ္ငန္းခြင္မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္မ်ား စနစ္တက် စြန္ပစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဓါတုေဆးဝါးဓာတ္သတၱိပါေသာ ေရဆုိးမ်ားအား စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရန္လိုသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားကာ စြန္႔ပစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားလဲ ေကာင္းမြန္ရန္လုိအပ္သည္။ ေရဝတ္လွ်င္ ျခင္မ်ား ေပါက္ပြား လာနုိင္သည္။


အထက္ပါ အခ်က္လက္မ်ားသည္ စာေရးသူ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ျမင္သိ ေတြ႕ထိမႈအား အေျခခံ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္သည္မ်ားရွိပါက အားမနာတမ္း မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီၾကပါ ခင္ဗ်ာ။