Wednesday, February 27, 2013

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳး

 
ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ဦးေအာင္သိန္း(ရြာငံမဲဆႏၵနယ္)၏ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စာရင္းျပဳစုၿပီး ရရွိလာခဲ့သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း”ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မွတ္တမ္း မ်ားအရ အဓိကလူမ်ိဳးစုႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းဟူေသာ လူမ်ိဳးစုႀကီး ၈ စုရွိၿပီးေတာ့မွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၁၂ စု၊ ကယား မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၉ စု၊ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၁၁ စု၊ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၅၃ စု၊ ဗမာမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၉ စု၊ မြန္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၁ စု၊ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၇ စု၊ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၃၃ စု၊ စုစုေပါင္းတိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိိရွိရပါေၾကာင္း၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ားကို တင္ျပရာတြင္-

(က) ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၁၂ စုရွိၿပီး ကခ်င္၊ ထ႐ုမ္း၊ ဒေလာင္၊ ဂ်ိမ္းေဖါ၊ ေဂၚရီ၊ ခခု၊ ဒူးလန္း၊ မ႐ူ(ေလာ္ေဂၚ)၊ ရဝမ္၊ လရွီ၊ အဇီး၊ လီဆူး။

(ခ ) ကယားမ်ိဳးႏြယ္စု ၉ စုရွိၿပီး ကယား၊ ဇယိမ္း၊ ကယမ္း (ပေဒါင္)၊ ကဲ့ခို၊ ေဂဘား၊ ပရဲ(ကေယာ္)၊ မႏုမေနာ၊ ယင္းတလဲ၊ ယင္းေဘာ္။

(ဂ)ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စု ၁၁ စုရွိၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ ကရင္၊ ကရင္ျဖဴ၊ ပေလကီး၊ မြန္ကရင္ (စာျဖဴ)၊ စေကာ(ကရင္)၊ တေလွပြား၊ ပကူး၊ ဘြဲ၊ ေမာေနပြား၊ မိုးပြား၊ ပိုး(ကရင္)။

(ဃ) ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၅၃ စုရွိၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ ခ်င္း၊ မယ္တိုင္(ကသဲ)၊ ဆလိုင္း၊ ကလင္ေကာ(လုေရွ)၊ ခမီ၊ ေအာင္ခမီ၊ ေခါႏိုး၊ ေခါင္စို၊ ေခါင္ဆိုင္ခ်င္း၊ ခြာဆင္း(မ္)၊ ခြန္လီ(ဆင္မ္)၊ ဂန္တဲ့၊ ေဂြးတဲ၊ ငြန္း၊ ဆီစာန္၊ ဆင္တန္၊ ဆိုင္းတန္၊ ဇာေတာင္၊ ဇိုတုံး၊ ဇိုေဖ၊ ဇို၊ ဇန္ၫွပ္၊ တေပါင္၊ တီးတိန္(တဲဒင္မ္)၊ ေတဇန္၊ တိုင္ခၽြန္း၊ တာ့ဒိုး၊ ေတာရ္၊ ဒင္မ္၊ ဒိုင္ (ယင္ဒူး)၊ နာဂ၊ တန္ခူး၊ မာရင္၊ ပနန္း၊ မကန္း၊ မတူ၊ မိရမ္(မရာ)၊ မိအဲ၊ မြင္း၊ လူ႐ႈိင္း (လူရွည္)၊ ေလးၿမိဳ႕၊ လင္တဲ၊ ေလာက္ကု၊ လိုင္၊ လိုင္ဇို၊ ပါကင္းမ္(မ႐ို)၊ ဟြာလ္ငို၊ အႏူး၊ အနန္၊ အုပု၊ လ်င္းကု၊ အ႐ႈိခ်င္း (ေျမျပန္႔)၊ ေရာင္ကု။

(င ) ဗမာမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၉ စုရွိၿပီး ဗမာ၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေဆာ(ေယာ)၊ ရဘိန္း၊ ကဒူး (ဒုံကူး)၊ ဂဏန္း၊ ဆလုံ၊ ဖုန္း(ဖြန္)။

(စ ) မြန္လူမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ မြန္ ၁ စု။

(ဆ) ရခိုင္လူမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၇ စုရွိၿပီး ရခိုင္၊ ကမန္၊ ခမြီး၊ ဒိုင္းနက္၊ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ သက္။

(ဇ ) ရွမ္းလူမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၃၃ စုရွိၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ ရွမ္း၊ ယြန္း(လာအို)၊ ကြီ၊ ဖ်င္၊ သအို၊ ဓေနာ၊ ပေလး၊ အင္၊ စုံ(ဆံ)၊ ခမူ၊ ေကာ္(အာခါ-အီေကာ)၊ ကိုးကန္႔၊ ခႏၲီးရွမ္း၊ ဂုံ(ခြန္)၊ ေတာင္႐ိုး၊ ဓႏု၊ ပေလာင္၊ ေျမာင္ဇီး၊ ယင္းၾကား၊ ယင္းနက္၊ ရွမ္းကေလး၊ ရွမ္းႀကီး၊ လားဟူ၊ အင္းသား၊ အိုက္ဆြယ္၊ ပအို႔ဝ္(ေတာင္သူ)၊ တိုင္းလြယ္၊ တိုင္းလ်မ္၊ တိုင္းလုံ၊ တိုင္းေလ့၊ မိုင္းသာ၊ ေမာရွမ္း၊ ဝ စသည္ တို႔ပါဝင္ေၾကာင္းျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အမည္ စာရင္းမ်ား သတ္မွတ္ျပဳစုရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းမွ သတ္မွတ္ျပဳစု၍ မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ုံး အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းမတိုင္မီက သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားမွာ ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစာရင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း အေျခခံ၍ လုပ္ငန္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္၏ ၫွိႏႈိင္းေပးခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးဟူ၍ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ လုပ္သားျပည္သူ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္လည္း ယင္းလူမ်ိဳးစုစာရင္းမ်ားမွာ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူမ်ိဳးစုစာရင္း အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၃-၁၉၅၄ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးစုစာရင္းအရ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ုံး၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပးခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
ေရးရာေကာ္မတီ၏ ၫႇိႏႈိင္းေပးခ်က္အရ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုစာရင္း
မ်ားကို အခ်ိန္ယူျပဳစုခဲ့ၾကရာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားစာရင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔အထိိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္းျဖင့္
ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Sunday, February 24, 2013

ငါတုိ႔ ယာခင္း ထဲက ေပါက္တဲ့ သက္တန္႔ ။ဒဟတ္တန္း အလြန္က ယာေတာကုိ ေခါင္းျဖဴမယာေတာ လုိ႔ေခၚတယ္ ။ ေခါင္းေမြးျဖဴနဲ႔ အဖြားအုိ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ေနရာေပါ့ ။ သီးႏွံေပၚခ်ိန္ စိတ္ခ်ရတယ္ ။
ေခါင္းျဖဴဖြားဖြားကို ေၾကာက္လုိ႔ ဘယ္သူခုိးမွ မခုိးရဲဘူး ။ ျမက္ရိတ္တဲ့ သူေတာင္ ျမက္ကလြဲရင္ သူမ်ားသီးႏွံ ဘာမွ မယူရဲၾကဘူး။

မုိးဖြဲဖြဲရြာတဲ့ တစ္ညေနခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာမူလတန္းေက်ာင္းက ပံုမွန္ ေလးနာရီခြဲဆင္းတယ္ ။ အေနာက္ မုိးေကာင္းကင္မွာ တအားလွတဲ့ ေရာင္စံုသက္တန္႔ႀကီးေပါက္ေနတာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူ ၾကည့္ရင္း ေပ်ာ္ပါး ျငင္းခံုတယ္ ။ တအားလွတဲ့ ေရာင္စံုသက္တန္႔ႀကီးကို ၾကည့္ရင္း.. သက္တန္႔က ငါတုိ႔ယာထဲက ေပါက္တာကြ လုိ႔  ျငင္းခံုဖူးတယ္။ မယံုဘူးကြာ..အဲဒါ ဒဟတ္တန္းယာေတာကြ တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္ ။ ေသခ်ာၾကည့္ပါလား ငါတုိ႔ ေခါင္းျဖဴမ ယာေတာက ေပါက္တာ .မယံုရင္ သြားၾကည့္မလား လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ျငင္းလုိက္တယ္ ။ ေက်ာင္းဆင္း အိမ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ျပန္မေရာက္ရင္ အေဖကေတာ့ ဘယ္တုတ္ ႀကိဳက္လဲ ေရြးခိုင္းမွာ သိေနတယ္ ။

ေနာက္ေက်ာျပင္ကုိ ျဖန္းခနဲ ရုိက္လုိ႔ (ဘုတ္စိုက္ ႏႈတ္စုိက္) ႏႈတ္ဆက္ကာ ေျပးလႊား အိမ္ျပန္သြားၾကတဲ့ သူေတြ ၾကားမွာ  ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက သက္တန္႔ကုိၾကည့္ ရင္း ျငင္းခံုေနရင္းေပါ့.... အားလံုးထဲမွာ ကုလားပု ဆုိတဲ့ေကာင္းက တအား အျငင္းသန္တယ္ ။ မယံုဘူး သြားၾကည့္မယ္ ဆုိေရာ.. အားလံုး ေလးေယာက္သား သက္တန္႔ကုိ သြားၾကည့္ ၾကတယ္ ။ မုိးက ခပ္ဖြဲဖြဲ အနည္းငယ္သာ ... ။

လြယ္အိတ္ကုိ ေနာက္ေက်ာ္မွာ ပုိးလုိက္ .. ေျပာခ်င္းတာ ေျပာ .. ဆုိခ်င္တာ ဆုိ .. ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး နဲ႔ သက္တန္႔ဆီ ခ်ီတက္ၾကတယ္ ။ ျမက္ရိတ္ထြက္တဲ့ အစ္မ ေတြက တားတယ္ ။ ဒီကေလးေတြ ဘယ္သြားမွာလဲ.. မင္းတုိ႔ အိမ္ကုိ တုိင္ေျပာမယ္ တဲ့ ။ အဲဒါလဲ မမႈပါဘူး ။ ေရာင္စံု သက္တန္႔ကုိ ေတြ႕ရဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္ ။ သက္တန္႔က ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္. ေသခ်ာတယ္ ငါတို႔ ေခါင္းျဖဴမ ယာေတာက ေပါက္တာ ။ အေသခ်ာပဲ ။ေျပာရင္း ဆုိရင္ ျငင္းခံုရင္း ယာေတာ ေျခလမ္းေလး အတုိင္း ခ်ီတက္ၾကတယ္ ။ လမ္းေဘး ေျမပဲခင္းက ေျမပဲပင္ေတြ ႏႈတ္စားရင္ ေရာင္စံုသက္တန္႔ကုိ ၾကည့္ရင္း .. ေတြ႕လား အဲဒီမွာ.. သြားၾကည့္ရင္ ေမာယံုပဲ .. ေသခ်ာတယ္ ငါတုိ႔ ယာထဲက သက္တန္႔ေပါက္တာ လုိ႔ အပီၾကြားရင္းေပါ့ ။ ဒဟတ္တန္း ယာေတာကုိ ေရာက္ေတာ့ ခပ္ဖြဲဖြဲ က်ေနတဲ့ မုိးက တိတ္သြားၿပီ ။ ေနလံုးကလဲ က်သြားၿပီ ... သက္တန္႔ကလဲ ေ၀းသြားၿပီ .. ေတြ႕ခ်င္ ျမင္ခ်င္လွတဲ့ ေရာင္စံု သက္တန္႔က ေခါင္းျဖဴမ ယာေတာက ေပါက္တာ မဟုတ္ႏိုင္ .. ပုိေ၀းသြားသည္ ။ မုိးတိတ္ေတာ့ သက္တန္႔လဲ ဖြယ္စ ျပဳလာတယ္ ။  ဒါေပမယ့္ အရွံဳးမေပးဘူး ခပ္တည္တည္ပဲ ဆက္ျငင္းပစ္လုိက္တယ္ ။ အခုန တုန္းက ငါတုိ႔ ယာထဲက ေပါက္တာကြ.. တအားလွတယ္ ။ အခု ေနရာေျပာင္းသြားတာ မလွေတာ့ဘူး.. မင္တုိ႔ ၾကည့္ပါလားလုိ႔.... :)

အဲဒီလုိနဲ႔ ဆက္မသြားျဖစ္ေတာ့.. ေရာင္စံု သက္တန္႔ရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ၾကည့္ခ်င္လြန္းလုိ႔ သက္တန္႔ဆီ ေျပးၾကည့္မိတာ .. တကယ္တန္းေတာ့ ေခါင္းျဖဴ ဖြားဖြားကို ေၾကာက္လုိ႔ မသြား၇ဲပါဘူး ။ ေခါင္းျဖဴမ ယာေတာ မေရာက္ခင္ ျပန္လွည့္လာၾကတယ္ ။

အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ အေမက ေမးတယ္.. ေက်ာင္းဆင္း အိမ္ကုိ တန္းျပန္မလာဘူး ဘယ္သြားေနလဲတဲ့.. ။ က်ဳပ္တို႔ ေခါင္းျဖဴမ ယာထဲက သက္တန္႔ေပါက္တာ သြားၾကည့္တာလုိ႔ . ေျဖလုိက္တယ္ ။ အေမကေတာ့ ေမးယံုသာ.. အေဖကေတာ့ ဘယ္တုတ္ကို ၾကိဳက္လဲ ေမးတယ္ ။ တုတ္ မေရြးလိုက္ရပါဘူး နီးရာ ၀ါးျခမ္းျပားနဲ႔ အေစာ္ခံရတယ္ ။ .............

လြမ္းလုိ႔... ငယ္ငယ္က ေန႔ရက္ေတြမ်ား.. ။ မျဖစ္နုိင္မွန္း သိေပမယ့္ အခုထိ ေရာင္စံု သက္တန္႔ကုိ လိုက္ၾကည့္ခ်င္ေနတုန္းပဲ ။ ေတြ႕မ်ား ေတြ႕ခဲ့ရင္ ငါကြ လုိ႔ ၾကြားဦးမွာ ..... ။

Wednesday, February 20, 2013

Kyaukpadaung Family 4th Donation

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း kyaukpadaung

   kyaukpadaung by   San Win

ေဗဒါလမ္း

ၫိုျပာျပာ လတာျပင္ေျခရင္း
လႈိင္းတက္ရာ ေဗဒါတက္၊ လႈိင္းသက္ရာဆင္း။
ဆင္းရလဲ မသက္သာ။
အုန္းလက္ေႂကြေရေပါေလာ၊ ေမ်ာစုန္လို႔လာ
အဆင္းနဲ႔အလာ၊ ေဗဒါမ အေထြး။
အုန္းလက္ေႂကြ သူ႔နံေဘး၊ ေဆာင့္ခံရေသး။
ေဆာင့္ခံလဲ မသက္သာ
ေနာက္တခ်ီ ဒီတလံုးက၊ ဖံုးလိုက္ျပန္ပါ
ျမဳပ္္ေလေပါ့ ေပၚမလာ၊ မေဗဒါအလွ
တလံကြာ လႈိင္းအႀကြ၊ ေပၚလိုက္ျပန္ရ
ေပၚျပန္လဲ မသက္သာ
ေခ်ာင္းအဆြယ္ ေျမာင္းငယ္ထဲက၊ ဘဲထြက္လို႔လာ
ဘဲအုပ္မွာ တရာႏွစ္ရာ၊ ေဗဒါက တပင္ထဲ
အယက္အကန္ခံလို႔
ေဗဒါပ်ံအံကိုခဲ၊ ပန္းပန္လ်က္ဘဲ။

Basic principal of Ethic က Rules of Law ပဲ။

Basic principal of Ethic က Rules of Law ပဲ။
ျမန္မာစကား၊ ရခိုင္စကား မတတ္တဲ့ စိမ့္၀င္ ဘဂၤလီေတြက ဒီမွာေမြးတယ္ ေျပာရံုနဲ႕ ျမန္မာ နုိင္ငံသား မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ။ (ကမန္လို႕လဲ မလိမ္ပါနဲ႕။) ဘဂၤလီက ဘဂၤလီ ပါဘဲ။ ("""---------- လ၀ကက စစ္လုိက္ေတာ့ အေဖ ကလည္း ဘဂၤါလီ၊ အေမ ကလည္း ဘဂၤါလီ၊ သားသမီး က်မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာျဖစ္ ခ်င္တာက ဆႏၵစြဲေတြျဖစ္ ပါတယ္”"" ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ဆိုသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ မပါဝင္သျဖင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ရံုးမွ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရန္ႏွင့္ တတိယ ႏုိင္ငံ တစ္ခုမွ လက္ခံလွ်င္ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ေျပာၾကား ထားပါသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ တြင္းသို႔ ခိုးဝင္လာသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား ကိုလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ တတိယ ႏုိင္ငံ တစ္ခုမွ တာဝန္ယူလွ်င္ ပို႔ေပးသြားမည္ ဟု ေျပာၾကားထားသည္။)
ရခိုင္ျပည္နယ္ တခုလံုး မွာ ႏိုင္ငံသား နဲ႕ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ ဘဂၤလီေတြ ခြဲထုတ္ျပီး စိမ့္၀င္ က်ဴးေက်ာ္ ဘဂၤလီေတြ ကို နယ္စပ္မွာ (ၾသစီမွာ လုပ္သလို ကၽြန္း တ ကၽြန္းေပၚ မွာ ျဖစ္ျဖစ္) ဒုကၡသည္ စခန္း ဖြင္ျပီး လက္ခံႏိုင္တဲ့ တတိယ ႏိုင္ငံေတြ ကို ပိုသင့္ပါသည္။ တျခား အစၥလာမ္ နိုင္ငံေတြကလည္း လက္ခံ သင့္တယ္။
ျပည္တြင္းက ျမန္မာ မြတ္စလင္ေတြ ကလည္း ဘဂၤလီစိမ့္ ၀င္မႈ တားဆီးေရးကို ဘာသာေရးၾကာင့္ မျမင္သင့္ဘူး။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ရွိ ျမန္မာ မြတ္စလင္ မ်ားက တဖက္ နိုင္ငံမွ စိမ့္၀င္ လာေသာ နိုင္ငံျခားသား ဘဂၤလီ မ်ား ကို ျပစ္တင္ ရႈံ႕ခ်ျခင္းျဖင့္ ျပည္ ခ်စ္စိ္တ္ ဓာတ္ ကို ေဖာ္ျပ သင့္ ပါသည္။ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မွာ သိသာစြာ ကြဲျပားပါ သည္။ ျမန္မာ မြတ္စလင္ႏွင့္ တဖက္နိုင္ငံမွ ၀င္လာသူ ဘဂၤလီ မ်ားကိုလည္း လြယ္ကူစြာ ခြဲျခားႏိုင္ ပါသည္။
နယ္စပ္တိုင္း မွာ ႏိုင္ငံျခားသား ၀င္ေရာက္မႈ တားဆီးေရး ဘယ္ စီမံခ်က္မွ ေအာင္ျမင္တာ ၁၀၀% မရွိဘူး။ India မွာလည္း ခိုး၀င္ ဘဂၤလီဒုကၡသည္ ၁သန္းေလာက္ရွိျပီး သူတို႕ကို ႏိုင္ငံသားမေပးဘူး။ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ ေမြးခ်င္တိုင္း ေမြးေနတဲ့ ကေလးေတြ ကို လည္း နိုင္ငံသား မေပးၾက ပါဘူး။ အေမရိကန္မွာလဲ မကၠဆီ ကန္ေတြ ခိုး၀င္ တာ မိရင္ ဥပေဒ အရ အေရးယူ တာပဲ။ ဘဂၤလီကေတာ့ နယ္စပ္ခ်င္း မကပ္တဲ့ ၾသစီ (Australia) ကိုေတာင္ ေလွနဲ႕ ခိုး၀င္ဘို႕ ၾကိဳးစားလို႕ ကၽြန္းေတြမွာ ပို႕ထားရပါတယ္။
ျမန္မာေတြလည္း တျခားနိုင္ငံေတြ တရားမ၀င္ သြားအလုပ္လုပ္ရလို႕ အဲဒီ့ အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံသား ခံယူ ခြင့္ျပဳဘို႕ ဘယ္သူမွ မေတာင္းဆို ပါဘူး။ ေတာင္း ဆိုသူ ကို လဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား မို႕ ဗုဒၼ ဘာသာ ခ်င္းမို႕ဆိုျပီး ဘယ္သူ ကမွ ေထာက္ခံ မေပးပါဘူး။ မရလို႕ မတရားဘူး လို႕လဲမေျပာဘူး။ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒ အရ ခြင္ျပဳလို႕ နုိင္ငံသားျပဳ ခြင့္ရတာ၊ မရတာ သူႏိုင္ငံ သူ႕ ဥပေဒ အရ သူ႕သေဘာပဲ။ တည္ဆဲ ဥပေဒ နဲ႕ ေဘာင္၀င္ရင္ နိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရ ၾက ပါတယ္။ ေဘာင္ မ၀င္ရင္ မရၾကပါဘူး။ အိမ္ရွင္ နိုင္ငံေတြ ကလည္း ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အကန္အသတ္မဲ့ လက္ခံတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံမွ တည္ဆဲ ဥပေဒ ခြင္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ ႏိုင္ငံျခားသားကို အကန္႕ အသတ္မဲ့ လက္ခံတာ မရွိဘူး။ တရား မ၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြကို လည္း သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရွင္ နိုင္ငံ က ျပန္ပို႕ လိုက္ရင္ ျမန္မာျပည္ မွာ ျပန္ လက္ခံ ရပါတယ္။ တရား၀င္ ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ ခြင့္ ရွိလို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤလီေတြ ျမန္မာျပည္ မွာ အမ်ားၾကီး။ (ျမန္မာျပည္ မွာ အစၥလမ္မို႕ အႏွိမ္ ခံရတယ္ ထင္လို႕ တျခား မြတ္စလင္ နိုင္ငံေတြကို ေျပာင္းေနၾကမယ္ ဆို လဲ ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႕ အလြယ္တကူ ခြင့္ျပဳ သင့္ ပါတယ္။)
ကိုယ္လိုရာ ဆြဲျပီး လူ႕အခြင့္အေရး စကားေျပာ၊ အခြင့္အေရး ယူခ်င္လို႕ မရပါဘူးဗ်ာ။ လက္ေတြ႕ လဲ စမ္းၾကည့္ လို႕ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တေယာက္ မြတ္စလင္ နိုင္ငံတခု ကို တရားမ၀င္ သြားျပီး ႏိုင္ငံသားခံခြင့္ ၾကိဳးစားၾကည့္ လိုက္ပါ။ တရာမ၀င္ ကေလး တေယာက္ ယူျပီး သူ႕နိုင္ငံသား ျဖစ္မလား ၾကိဳးစားၾကည့္ ပါ။ သူ႕ ႏိုင္ငံသားခံခြင့္ မရႏိုင္ ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္ မွာ လက္ရွိ ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ ခြင့္ ရွိသူ နဲ႔ နိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့သူ ခြဲျခား စီရင္တာ Ethic အရ မွန္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ စီရင္ျခင္းထက္ ပိုျပီး အခြင့္ အေရး လိုခ်င္လို႕ မရမွန္း သိရက္နဲ႕ မသိခ်င္ေရာင္ ဆာင္ ဥပေဒ ေဘာင္ေက်ာ္ျပီး ဥပေဒမဲ့ စိမ့္၀င္ က်ဴးေက်ာ္သူ ဘဂၤလီ ေတြ အတြက္ ဘာသာေရး အေျခခံ စိတ္ နဲ႕ လူ႕ အခြင့္ အေရး စကားေျပာေပးေန သူေတြက မ်ိဳးမစစ္လို႕ ျပည္ခ်စ္စိတ္ မရွိတာပါပဲ။

U Aung Hlaing U http://www.facebook.com/uaung.hlaingu