Wednesday, February 27, 2013

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳး

 
ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ဦးေအာင္သိန္း(ရြာငံမဲဆႏၵနယ္)၏ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စာရင္းျပဳစုၿပီး ရရွိလာခဲ့သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္‌့ေမးခြန္း”ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မွတ္တမ္း မ်ားအရ အဓိကလူမ်ိဳးစုႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းဟူေသာ လူမ်ိဳးစုႀကီး ၈ စုရွိၿပီးေတာ့မွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၁၂ စု၊ ကယား မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၉ စု၊ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၁၁ စု၊ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၅၃ စု၊ ဗမာမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၉ စု၊ မြန္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၁ စု၊ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၇ စု၊ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၃၃ စု၊ စုစုေပါင္းတိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိိရွိရပါေၾကာင္း၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ားကို တင္ျပရာတြင္-

(က) ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၁၂ စုရွိၿပီး ကခ်င္၊ ထ႐ုမ္း၊ ဒေလာင္၊ ဂ်ိမ္းေဖါ၊ ေဂၚရီ၊ ခခု၊ ဒူးလန္း၊ မ႐ူ(ေလာ္ေဂၚ)၊ ရဝမ္၊ လရွီ၊ အဇီး၊ လီဆူး။

(ခ ) ကယားမ်ိဳးႏြယ္စု ၉ စုရွိၿပီး ကယား၊ ဇယိမ္း၊ ကယမ္း (ပေဒါင္)၊ ကဲ့ခို၊ ေဂဘား၊ ပရဲ(ကေယာ္)၊ မႏုမေနာ၊ ယင္းတလဲ၊ ယင္းေဘာ္။

(ဂ)ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စု ၁၁ စုရွိၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ ကရင္၊ ကရင္ျဖဴ၊ ပေလကီး၊ မြန္ကရင္ (စာျဖဴ)၊ စေကာ(ကရင္)၊ တေလွပြား၊ ပကူး၊ ဘြဲ၊ ေမာေနပြား၊ မိုးပြား၊ ပိုး(ကရင္)။

(ဃ) ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၅၃ စုရွိၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ ခ်င္း၊ မယ္တိုင္(ကသဲ)၊ ဆလိုင္း၊ ကလင္ေကာ(လုေရွ)၊ ခမီ၊ ေအာင္ခမီ၊ ေခါႏိုး၊ ေခါင္စို၊ ေခါင္ဆိုင္ခ်င္း၊ ခြာဆင္း(မ္)၊ ခြန္လီ(ဆင္မ္)၊ ဂန္တဲ့၊ ေဂြးတဲ၊ ငြန္း၊ ဆီစာန္၊ ဆင္တန္၊ ဆိုင္းတန္၊ ဇာေတာင္၊ ဇိုတုံး၊ ဇိုေဖ၊ ဇို၊ ဇန္ၫွပ္၊ တေပါင္၊ တီးတိန္(တဲဒင္မ္)၊ ေတဇန္၊ တိုင္ခၽြန္း၊ တာ့ဒိုး၊ ေတာရ္၊ ဒင္မ္၊ ဒိုင္ (ယင္ဒူး)၊ နာဂ၊ တန္ခူး၊ မာရင္၊ ပနန္း၊ မကန္း၊ မတူ၊ မိရမ္(မရာ)၊ မိအဲ၊ မြင္း၊ လူ႐ႈိင္း (လူရွည္)၊ ေလးၿမိဳ႕၊ လင္တဲ၊ ေလာက္ကု၊ လိုင္၊ လိုင္ဇို၊ ပါကင္းမ္(မ႐ို)၊ ဟြာလ္ငို၊ အႏူး၊ အနန္၊ အုပု၊ လ်င္းကု၊ အ႐ႈိခ်င္း (ေျမျပန္႔)၊ ေရာင္ကု။

(င ) ဗမာမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၉ စုရွိၿပီး ဗမာ၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေဆာ(ေယာ)၊ ရဘိန္း၊ ကဒူး (ဒုံကူး)၊ ဂဏန္း၊ ဆလုံ၊ ဖုန္း(ဖြန္)။

(စ ) မြန္လူမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ မြန္ ၁ စု။

(ဆ) ရခိုင္လူမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၇ စုရွိၿပီး ရခိုင္၊ ကမန္၊ ခမြီး၊ ဒိုင္းနက္၊ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ သက္။

(ဇ ) ရွမ္းလူမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၃၃ စုရွိၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ ရွမ္း၊ ယြန္း(လာအို)၊ ကြီ၊ ဖ်င္၊ သအို၊ ဓေနာ၊ ပေလး၊ အင္၊ စုံ(ဆံ)၊ ခမူ၊ ေကာ္(အာခါ-အီေကာ)၊ ကိုးကန္႔၊ ခႏၲီးရွမ္း၊ ဂုံ(ခြန္)၊ ေတာင္႐ိုး၊ ဓႏု၊ ပေလာင္၊ ေျမာင္ဇီး၊ ယင္းၾကား၊ ယင္းနက္၊ ရွမ္းကေလး၊ ရွမ္းႀကီး၊ လားဟူ၊ အင္းသား၊ အိုက္ဆြယ္၊ ပအို႔ဝ္(ေတာင္သူ)၊ တိုင္းလြယ္၊ တိုင္းလ်မ္၊ တိုင္းလုံ၊ တိုင္းေလ့၊ မိုင္းသာ၊ ေမာရွမ္း၊ ဝ စသည္ တို႔ပါဝင္ေၾကာင္းျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အမည္ စာရင္းမ်ား သတ္မွတ္ျပဳစုရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းမွ သတ္မွတ္ျပဳစု၍ မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ုံး အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းမတိုင္မီက သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားမွာ ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစာရင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း အေျခခံ၍ လုပ္ငန္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္၏ ၫွိႏႈိင္းေပးခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးဟူ၍ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ လုပ္သားျပည္သူ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္လည္း ယင္းလူမ်ိဳးစုစာရင္းမ်ားမွာ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူမ်ိဳးစုစာရင္း အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၃-၁၉၅၄ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးစုစာရင္းအရ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ုံး၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပးခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
ေရးရာေကာ္မတီ၏ ၫႇိႏႈိင္းေပးခ်က္အရ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုစာရင္း
မ်ားကို အခ်ိန္ယူျပဳစုခဲ့ၾကရာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားစာရင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔အထိိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္းျဖင့္
ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

No comments: